PODMÍNKY PRONÁJMU

Závazné všeobecné smluvní podmínky pronájmu.

Nájemce si chalupu (pokoje) pronajímá ke krátkodobému rekreačnímu pobytu. Chalupou jako místem pronájmu se myslí všechna patra od přízemí včetně podkroví, lyžárnou, garáží. Součástí pronájmu je i soukromý pozemek s venkovní terasou, venkovní posezení, dětské hřiště a dále parkovací místo pro několik aut.

Nájemce je povinen udržovat a zanechat objekt, který si pronajal, v čistém a původním stavu. Pro udržení domácího prostředí prosíme u vchodu do chalupy o přezouvání. V celém objektu je přísný zákaz kouření. Dále je zákaz vstupu do I.a II. nadzemního podlaží v lyžařské obuvi, do II. nadzemního podlaží je pak vstup pouze v domácí obuvi.  Způsobí-li škodu, musí nájemce tuto skutečnost neprodleně sdělit pronajímateli. Bude-li před odjezdem nájemce zjištěná škoda, je pronajímatel nebo jeho oprávněný zástupce, oprávněn žádat náhradu škody na místě na úkor složené kauce, nebo přímým zaplacením vyčíslené škodní částky hotově či  převodem na účet pronajímatele.

Nájemce bude požádán pronajímatelem, aby v rámci svých možností třídil odpad a to na základě  instrukcí pronajímatele (bude mu sděleno při příjezdu) na papír, plast a sklo. K tomuto účelu budou nájemci k dispozici plastové pytle poskytnuté pronajímatelem.

Jako zajištění (kauci)  je povinen nájemce zaplatit před nástupem do rekreačního objektu částku ve výši 5.000,- Kč v hotovosti oproti předání klíčů od roubenky. Tato kauce bude v hotovosti vrácena nájemci při převzetí roubenky zpět pronajímatelem, přičemž z ní budou odečteny spotřebované energie (voda, elektřina, plyn). Závěrečný úklid je  součástí ceny za pronájem chalupy.

Maximální počet ubytovaných, který byl dopředu dohodnut mezi nájemce a pronajímatelem, nesmí být zájemcem překročen bez předchozí dohody. Přicestuje-li nájemce s větším počtem osob než je maximálně dohodnutý počet, je pronajímatel oprávněn  požadovat zvláštní náhradu (doplatek). Pokud pronajímatel zjistí v průběhu pobytu porušení ustanovení této smlouvy, zejména v počtu ubytovaných osob, je rovněž oprávněn požadovat náhradu (doplatek), nebo ukončit pobyt všech ubytovaných osob z důvodů porušení smlouvy o pronájmu „Roubenky Vilík“.

Nástup na pobyt je možný od 14hodin a odjezd do 10h.

V případě obsazení celé chalupy musí být dodržen noční  klid od 22.00 hodin do 06.00 hodin

V pronajímaném objektu je pod hrozbou okamžitého ukončení pobytu zakázáno kouření, zákaz pobytu zvířat, užívání drog či jiných psychotropních látek

Platba za pobyt nájemce

Při  rezervaci  se  platí  předem  50%  z  celkové  částky  na  účet  pronajímatele. Zbývajících 50% částky uhradí nájemce měsíc před nástupem.

V den nástupu  bude nájemcem zaplacena vratná kauce ve výši 5.000,- Kč v hotovosti při převzetí objektu proti předání klíčů. Z této kauce bude při předání zpět odečtena spotřebovaná elektřina, plyn a voda.

Stornovací podmínky

Ke zrušení pobytu ze strany zákazníka může dojít,a to výhradně písemnou formou, poté odstoupení od smlouvy nastává okamžikem doručení tohoto dokladu (přes e-mail, nebo poštou) pronajímateli. Při odstoupení od smlouvy je zákazník povinen ubytovateli zaplatit storno poplatky ve výši:

30 dnů  a více bez poplatku
29 – 15 dnů před nástupem 30 % ze zaplacené částky
14 – 8 dnů před nástupem 50 % ze zaplacené částky
7 – 0 dnů před nástupem 75 % ze zaplacené částky

V případě, že zákazník za sebe zajistí náhradu, se storno poplatky neplatí.

Závěrečná ustanovení

Nájemce odpovídá za všechny členy s ním sdílející pronajatý objekt a za jejich chování a případné škody, které způsobí. Případnou vzniklou škodu, nebo ztrátu či poškození objektu či jeho vybavení, bude pronajímatel uplatňovat a vymáhat pouze po nájemci.

Odpovědnost

Za poskytnutí objednaných služeb i jejich kvalitu a za pravdivost informací ručí pronajímatel.

Při příjezdu seznámí provozovatel zájemce s provozovaným objektem. Pronajímatel nenese žádnou odpovědnost za případné škody, ztráty, zranění, odcizení či jiné újmy osob užívajících chalupu. Pobyt a pohyb osob po celé nemovitosti a ve všech jejich prostorách, také na pozemcích s ní souvisejících je výhradně na vlastní nebezpečí všech osob a na jejich plnou odpovědnost, s výjimkou případů, prokazatelně zaviněných pronajímatelem.

Při porušení Všeobecných podmínek např. nedodržení max. počtu osob, zákazu kouření v objektu aj., může být pronajímatelem na místě požadována finanční kompenzace, případně, nedojde-li  k dohodě o finanční kompenzaci, je pronajímatel oprávněn k okamžitému ukončení a vykázání z objektu všech osob, které jsou zde přítomny společně se zájemcem. Obdobně je pronajímatel oprávněn postupovat i v případě opakovaného nebo hrubého porušení povinností daných obecně závaznými právními předpisy (např. poškozování cizího majetku, hrubé narušování nočního klidu). Roubenka se předává i přebírá v řádném stavu, nepoškozená.